Sámova říše

 

Druhá polovina 6. stol. - příchod kočovných kmenů - turkotatarští Avaři.

Ovládli oblast bývalé římské provincie Panonie (Maďarská nížina).

Byli výborní vojáci, výborní chovatelé dobytka, vynikající jezdci ale špatní zemědělci - potřebovali otroky a vazaly, kteří by za ně sklízeli a bojovali.

Podnikali nájezdy na Franskou říši a na Byzanc. (Mohli postavit až 50 000 válečníků).

Na okupovaných územích - obyvatelstvo v naprosté závislosti a v otroctví. (Slované v Čechách ukryti za věncem hor a za neprostup­nými lesy - ušetřeni přímé avarské okupace).

Nenávist domácího obyvatelstva - po r. 620 protiavarská vzpoura - slovanské kmeny vypovídaly poslušnost a zahájily s Avary boj.

Za této situace (623/624) se objevil franský kupec Sámo (podle Kafky spíš slovanského původu - jméno i to, že byl pohan).

Sámo:

*  schopný a zkušený obchodník

*  kupoval kožešiny, dobytek, med a především zajatce

*  chopil se příležitosti

     *      bohaté obchodní zkušenosti

     *      vojenské (chránil svůj majetek)

     *      měl ozbrojenou družinu

*  postavil se do čela povstání - režim vojenské demokracie

*  Avaři oslabeni katastrofální porážkou u Konstantinopole - Cařihradu - v r. 626

*  sjednotil Slovany – vojenský kmenový svaz

Konflikt mezi Sámem a franským králem Dagobertem:

*  bitva u Wogastisburgu v r. 631. (Trvala 3 dny - porážka franské armády)

*  Sámo vpád oplatil a vpadl do Durinska, vpády do franské říše se opakovaly

Po Sámově smrti - rozpad říše, kmeny pokračovaly ve vývoji zase samostatně.

Na léta 659 -  833 nejsou fakta /mezera v dějinách 174 let/