Osvícenský absolutismus

 

Leopold I. (1657 – 1705)

Turecké války – 1683 – turci oblehli Vídeň – donuceni ustoupit – vytlačeni z Evropy = nutnost sjednotit vlády v jednotlivých zemích.

Karel VI. (1711 – 1740)

1713 – pragmatická sankce (pragmatický = praktický, použitelný) = vláda na celém území monarchie soustředěna vždy do rukou jednoho panovníka a jeho bezprostředních dědiců (i ženy) = právní podklad pro osvícenský absolutismus.

Marie Terezie (1740 – 1780)

Válka o dědictví (Slezsko) x Prusku – porážka Rakouska.

Snaha o reformaci českého sttu.Skoncovala s archaickým dvorským ceremoniálem a obklopila se schopnými rádci.

Reformy berní, vojenské a správní.

1748 – tereziánský katastr – spravedlivější rozdělení berní mezi poddané.

1749 – reforma nejvyšších zemských orgánů – společné úřady habsburských zemí.

1753 – pro vojenské účely – sčítání lidu.

1774 – čkolská reforma – školní docházka (6-12 let)= trivium = triviální škola (číst, psát, počítat).

Josef II. (1780 – 1790)

1781 – patent o zrušení nevolnictví – pohyb pracovních sil.

1781 – toleranční patent – zrovnoprávnění církví – příliv cizích řemeslníků i jiného vyznání než katolického.

1789 – berní a urbariální patent – povinnosti poddaných.

Josefínský katastr – zvýšení daňového zatížení šlechty a snížit se měly daně poddaných – odpor šlechty a měst.

 

Tato stránka WWW je 13