Velká Morava

 

9. stol. - prudký rozvoj výrobních sil na území Moravy a zpadního a středního Slovenska.

Proces kmenového sjednocování = kmenová knížectví (od r. 822 se mluví o "Moravanech").

První podrobnější správa z r. 833 o nitranském knížectví (kníže Pribina) a současně správa, že se ho umocnil kníže Mojmír a spojil dolní Pomoraví a dolní Pováží = Velká Morava (833).

Mojmír I. (Mojmírovci) - vládne v letech 833 - 846.

Napadán Ludvíkem Němcem (výehodofrancká říše), který v r. 846 vtrhl na Moravu a dosadil na knížecí stolec Mojmírova synovce Rastislava.

Rastislav (846 – 870)

Snaha o vymanění z franckého vlivu.

854 - franské vojsko na Moravě, Rostislav se ubránil a franské vojsko, které ustupavalo z Moravy bylo poraženo v Čechách.

855 - nové tažení x Rostislavovi - bez úspěchu.

Rostislav upevňuje své postavení s byzanckou říší.

Úspěšné jednání s byzanckým císařem Michaelem v Cařihradě - 863 byli na Moravu vysláni dva bratři - Konstantin-Filosof a Metoděj - ze Soluně.

Znali slovanský jazyk - sestavili zvláštní slovanské písmo - hlaholici a přeložili nejdůležitější bohoslužebné texty (byl to filologicky makedonský dialekt starobulharskeho jazyka).

Jazyk nazýváme staroslověnština nebo církevní slovanština.

V letech 867 - 869 byli v Římě, aby objasnili svoji činnost.

Papež Hadrián II. uznal oba bratry 7z pravověrné a Metoděje jmenoval v r. 869 biskupem moravským.

Konstantin přijal klášterní jméno Cyril a v Římě umírá.

mezitím Ludvík Němec podnikl r. 864 novou velkou výpravu, oblehl hrad Dowina /pravděpodobné Děvín/.

Zde ujednáno příměří.

R. 870 byl Rostislav svržen svým synovcem Svatoplukem.

Ten ho vydal do rukou Ludvika Němce, který ho odsoudil k trestu smrti.

Trest smrti mu byl pak změněn na oslepení a doživotní žalář, z kterého již Rostislav nevyšel.

Svatoluk II. (371 – 894)

Vleklé boje s franckou říší - ukončeny r. 874 mírem ve Forchheimu.

Svatopluk slíbil odvádět říši poplatek - uznání samostatnosti Moravy.

Rozvinul velkorysou zahr, politiku - uvedl do závislosti knížata v Čechách, Lužickém Srbsku a ve Slezsku ( a snad i v Krakovsku), ovládl Panonii a spojil Slovany v celé střední Evropě (asi 1,5 milionů obyvatel).

Další přiostření vztahů s byzanckou říší, boje, Svatopluk neporažen.

Mojmír II (894 – 906)

R.894 Mojmír II. uzavírá s Arnulfem mír.

Za jeho vlády - neustálé boje.

Odtržení českých knížat /895/, ztráta Panonie /894/, vnitřní rozpory a boje s bratrem Svatoplukem.

Nájezdy uherských kmenů.

R. 906 zprávy o Velkomoravské říši mizí.

Kulturní poměry Velké Moravy

*  dokončeno pokřesťanštění našich zemí

*  nejstarší slovanské písemnictví (misál - kniha všech textů pro mši, breviář - modlitby předepsané kněžím k dennímu modlení)

*  Konstantinův překlad řeckého zákoníku Zákon sudnyj ljudem

*  Proglas chvála národnímu jazyku

*  Život Konstantinův a Život Metodějův - obrana obou věrozvěstů


Význam Velké Moravy

*  neobyčejná vyspělost hospodářských i společenských podmínek v našich zemích

*  vyspělý kulturní život

*  první společný stát nejpříbuznějších slovanských národů

*  kolébka nejstaršího slovanského písemnictví (po latině a řečtině třetí evropský jazyk)

*  přechodný typ mezi kmenovým svazem a raně feudálním státem