Svět po II. světové válce

 

Ve dnech 25.dubna-26.června 1945 se konala mezinárodní konference v San Francisku, která schválila Chartu OSN a tím byla vytvořena tato celosvětová organizace. Nejdůležitějšími orgány se staly Valné shromáždění a Rada bezpečnosti.

V roce 1947 proběhla Mírová konference v Paříži, která řešila otázku mírových smluv s bývalými spojenci fašistického Německa. Dále otázku reparací, územní úpravy, kolonie, Dálný východ ap.

   Po ukončení II. světové války se rozpadá protifašistická koalice (např. 9.2.1946 Stalin ve svém projevu napadl USA a Velkou Británii).

 

Studená válka

K rozšíření tohoto názvu nejvíce přispěla kniha amerického publicisty Lippmanna – The Cold War.

Návštěva W, Churchila ve Fultonu (USA) a jeho projev zahájil studenou válku(narůstání a zostřování mezinárodního napětí).

Churchil vyzval ke spolupráci anglosaské národy, jejímž cílem měla být obrana svobody. Churchil uvedl: „Od Štětína na Baltu k Terstu na Jadranu byla napříč světadílem spuštěna železná opona. Za touto čarou leží všechna hlavní města starobylých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna tato slavná města a jejich obyvatelstvo jsou uvnitř toho, co musím nazvat sovětskou sférou, a všechna jsou v té či oné formě podrobena nejen  sovětskému vlivu, ale také velké  a v četných případech rostoucí kontrole Moskvy.“

 

Trumanova doktrína

Její podstata byla prvně formulována 12. Března 1947 v projevu amerického prezidenta H. Trumana před Kongresem USA. Projev obsahoval požadavek, aby byla poskytnuta finanční pomoc a dodávky zbraní do Řecka aTurecka. Kongres požadavek schválil. Obecné tato doktrína znamenala pomoc všude tam, kde to USA považovaly za nutné.

   V červnu 1947 byl schválen zákon O zajištění národní bezpečnosti a zřízena Národní rada bezpečnosti v čele s prezidentem USA.

Marshallův plán

Americká účast na obnově Evropy, jejíž základ spočíval v politické a hospodářské obnově Německa.

„Americká hospodářská pomoc by měla především směřovat k úpravě evropských hospodářských těžkostí, které učinily evropskou společnost zranitelnou a vhodnou pro zneužití jakýmkoli totalitním hnutím.“

   V roce 1947 – jednání v Paříži (Francie, Velká Británie, SSSR) – zástupce SSSR plán odnítl a opustil Paříž. (ČSR, Polsko, Finsko, které o pomoc projrvily zájem – tvrdý zásah SSSR).

Vznik NATO

První krok – přijetí Vandenbergovy rezoluce v Kongresu USA (11.6.1948), která schvalovala „právo USA na kolektivní obranu a slib pomoci jiným zemím.“

14.ledna 1949 – vydal státní department USA prohlášení, které shrnulo podstatu připravovaného vojenského bloku pod názvem „Budujeme mír. Kolektivní bezpečnost v severoatlantickém  prostoru.“

Text NATO uveřejněn (18.3.1949), podepsán (4.4.1949) s platností od 24. srpna 1949 (Ratifikace 12 států – USA, Velká Británie, Francie, Itálie, Belgie, Holandsko, Lucembursko, Dánsko, Norsko, Island, Portugalsko, Kanada).

NATO  je smlouva o kolektivní sebeobraně.

Vrchním velitelem NATO byl v roce 1950 jmenován D.D.Eisenhover.

Otázka Německa

7. září 1949 – po sloučení americké a anglické okupační zóny a připojení francouzské zóny byla vyhlášena Spolková republika Německo (NSR).

Odpovědí SSSR byla 7. Října 1949 vytvořena Německá demokratická republika (NDR). Tím došlo k rozdělení Německa na dva státy.

NSR pak byla v roce 1955 přijata za člena NATO a jako odpověď vznikla v roce 1955 Varšavská smlouva.

Evropa se tak definitivně rozdělila železnou oponou na Západ a Východ. Válečná spolupráce skončila. Ze spojenců se stali nepřátelé.

 

 

Tato stránka WWW je 26