Třicetiletá válka

(l618 – 1648)

 

Wedgwoodová (anglická historička) : „Třicetiletá válka...byla absolutní katastrofou, protože nebyla nijak nutná a na jejím konci nebylo prosazeno žádné právo. Nevyřešila žádný z problémů. Morálně škodlivá, hospodářsky ničivá, společensky degradující, ve svých příčinách nestálá, ve svých výsledcích marná zůstává tato válka vynikajícím příkladem nesmyslného konfliktu v evropských dějinách.“

 

1. fáze (l618 – 1620)  - české stavovské povstání

 

2. fáze (1621 – 1623) – válka o Falc. O Horní a Dolní Falc Fridrich přišel.

 

3. fáze (1625 – 1629) – válka dánská. Vojenská koaloce v čeles dánským králem Kristiánem se pokusila dobýt severoněmecká přímořská území, zejména území mezi Veserou a Labem. Plány Dánů zmařil habsburský vojevůdce Albrecht z Valdštejna a sám stanul na pobřeží Severního moře a Baltu.

Vrcholná etapa Albrechta z Valdštejna, který byl zavražděn za údajnou zradu.

 

4. fáze (1630 – 1634) – válka švédská, zvaná též válka švédsko-francouzská.

Konflikt se rozrostl do největších územních a likvidačních rozměrů. Na začátku byla ofenziva švédského krále Gustava II. Adolfa, který však na podzim roku 1632 padl v bitvě u Lützenu.

 

5. fáze (1634 – 1648) – pokračování války – výsledek pouze vylidnění a poničení nejcivilizovanějších částí Evropy.

Celá střední Evropa válkou krutě trpěla, žoldnéřská vojska obou stran bezohledně drancovala Evropu, žádná z válčících mocností nemohla rozhodnout ve svůj prospěch, všeobecná vyčerpanost a mnohé vnitropolitické potíže donutily státy k jednání o míru.   Jednání probíhala od roku 1641 na několika diplomatických frontách – určité podoby nabyly rozhovory od konce roku 1644, kdy se scházely oficiální delegace ve vestfálských městech Münsteru a Osnabrüku.

24.října 1648 – podepsaly mocnosti v Münsteru a Osnabrüku mírové smlouvy – tzv. vestfálský mír.

 

Význam:

-         30.válka – první celoevropský konflikt

-         neodstranila hluboké mocenské rozpory

-         definitivně ztroskotaly plány na habsburskou hegemonii v Evropě

-         Španělsko ztratilo velmocenské postavení

-         Vestfálský mír potvrdil suverenitu Nizozemí, kde zvítězila buržoázní revoluce

-         Velmocenské postavení si vydobyly Francie a Švédsko

-         Habsburkové naproti tomu výrazně posílili svou moc ve střední Evropě a císař měl volnou ruku   při uspořádání politických poměrů

 

Tato stránka WWW je 36