Poslední Přemyslovci

 

Přemysl Otakar I. (1197- l23O)

*  zahraniční politika - podpora Filipa Švábského, Oty IV. Brunšvického a Fridricha II

*  Fridrich II. (římský císař) - 26.9.1212 - Zlatá bula sicilská - potvrzovala všechny výsady, které se podařilo Otakarovi lískat

*  zaručovala suverenitu českému státu, představovala uznání mezi­národní autority českého panovníka a předurčovala i další rozmach českého státu

*  1216 - volil svého syna Václava mladším králem a tím předešel novým bojům o nástupnictví

Václav I. (123O-1253)

*  Růst síly českého království

*  Spory mezi Václavem a rakouským vévodou

*  Vzestup moci šlechtických rodů, které si zvolily za mladšího krále jeho syna Přemysla = vítězí Václav

*  Přemysl zbaven všech vladařských práv a uvězněn na hradě Týřově

*  Omilostněn, protože byl Václavovým jediným potomkem, přenechal mu správu markrabství moravského a začal  jej zapojovat do vládních záležitostí - především v zahra­niční politice

Přemysl Otakar II. (1253-1278)

*  král železný a zlatý. Rozvoj českého státu

*  mocenská politika - 1254/1255 křížová výprava do Prus a založení Královce /Kaliningrad/

*  smlouvy s polskými knížaty - vliv ve Slezsku a Polsku. Střet o Uhersko = 12.července 1260 bitva u Kressenbrunu - obsazení Bratislavy a Uher

*  doma střet se šlechtou (v čele Vítkovci - Záviš z Falkenštejna)

*  26. srpna 1278 - bitva na Moravském poli u Suchých Krůt a Přemyslova smrt

*  po jeho smrti boje o trůn (jeho syn Václav byl pětiletý)

*  rozhodující postaveni nabyl Záviš z Falkenštejna (tajně se oddal - s královnou – Václavovou matkou)

*  z 20 000 hřiven stříbra vykoupil Václava z vězení na Bezdězu a za 40 000 hřiven stříbra vykoupil Moravu

Václav II. (1283-1305)

*  nastoupil ve 12 letech a o vládu v zemi svedl zápas se dvěma nejvlivnějšími politickými osobnostmi (pražský arcibiskup Tobiáš z Bechyně a Závis z Falkenštejna)

*  Záviš z Falkenštejna obviněn z  velezrady, zatčen a r. 1290 popraven pod Hlubokou nad Vltavou, když se jeho bratr odmítl vzdát

*  300 – Horní zákoník - nejdokonalejší báňský zákon v tehdejší střední Evropě, obsahoval i sociální zabezpečení horníků

*  jeho stát si uchoval velmocenské postavení v Evropě

*  ovládl Slezsko, oženil se s 11 letou dcerou polského krále a po jeho smrti získal polskou korunu

*  po vymření Arpádovců v Uhrách (1301) získal uherskou korunu pro svého syna Václava

Václav III. (13O5-13O6)

*  na počátku své vlády se vzdal uherské koruny a vypravil se válečně do Polska, kde proti němu povstal Vladislav Lokietek

*  na cestě byl v Olomouci zavražděn neznámým vrahem = vymření Přemyslovců po meči

*  1306 - 1310 - boje o český trůn