Starověké státy

 

Mezopotámie

Území v povodí středního a dolního toku Eufratu a Tigridu.

Mezopotámie – Meziříčí

Kočovníci semitského původu.

Zemí procházely obchodní cesty – křižovatka mezi Malou Asií, Egyptem a Středomořím ( kámen, kovy, dřevo).

6. tisíciletí př.n.l. – usazování prvních zemědělců – vysoušeli bažiny a mokřiny, budovali odvodňovací a  zavodňovací kanály i vodní nádrže, pěstivali obilí ( ječmen ), olejnaté rostliny ( sezam ), olivy, vinnou révu, datlovou palmu, chovali ovce a kozy, prasata, dobytek a od r. l600 i koně, rybolov.

Sumerové

 

4000 – objev hrnčířského kruhu, bronz, obrázkové ( piktografické ) písmo.

Vznik městských   států – Uruk, Kiš, Nippur, Umma ad.

Jádrem města – chrám – centrum náboženského, ale i politického a hospodářského života – chrámové hospodářství.

Nejznámější panovník – Chammurapi ( Chammurapiho zákoník – „oko za oko, zub za zub“).

Epos o Gilgamešovi (potopa světa).

Theogracie – vládní systém ( theos = bůh, kratein = vládnout).

Akkádská říše

 

vznik 2340 př.n.l. – polokočovné semitské kmeny přejímaly sumerskou civilizaci

král Sargon – vystavěl nové hlavní město, vedl řadu bojů a rozšiřoval říši

palácové hospodářství – převážilo nad chrámovým

pokus o vytvoření centralizovaného teritoriálního státu

Asýrie

 

Území severní Mezopotámie – období ekonomického rozkvětu.

Živý obchod z Malou Asií – velmi  výnosný – zakládali  obchodní kolonie.

Po smrti Šamši Adada I. dlouhé období úpadku Asýrie.

Babylónie

Chammurapi – jediný vládce celé Babylónie.

Zem rozdělěna na oblasti – řídili správci – odpovídali za udržování kanálů a komunikací, na obdělávání král. Půdy, ale rozhodovat nesměli.

Jeho zákoník rozdělil obyvatelstvo do 3 skupin:

l. awílum – hgorní vrstva společnosti, velká privilegia, ale i velmi přísné tresty ( oko za oko, zub za zub ).

2. muškénum – držitelé královských přídělů – provinění proti nim nebylo trestáno podle zásady odvety, ale pachatel zaplatil pokutu

3.otroci – mohli být koupeni nebo zděděni, jejich zabití a zranění trestáno pokutou pro majitele. Měli však právo na majetek, mohli svědčit a ženit se se svobodnými ženami

   Po smrti Chammurapiho – úpadek říše.

 

Indie

Řeky – Indus a Ganga.

Vpád indoevropských kmenům- 1500 př.n.l. – vytvořily nový stát.

Obyvatelstvo rozděleno na kasty:

Kněží

Vojáci

Zemědělci a řemeslníci

Porobení obyvatelé – bezprávní

Kultura – desetinná číselná soustava, vlastní písmo ( pohádky, pověsti, vyprávění o slavných hrdinech

Architektura – patrové domy, dlážděné cesty, kanalizace, výzdoba chrámů – sochy

 

Čína

Řeka Chuang-che ( Žlutá řeka )

Obdělávání půdy – pečlivé – vyšší úroda

Panovník – nejvyšší velitel a nejvyšší kněz – „syn nebes“

Boje x kočovným kmenům ze severu – stavba čínské zdi ( 3 000 km )

Vzdělanost – vysoká úroveň, vlastní písmo (obrázkové) později znakové (asi 50 000 znaků)

Vynálezy – hedvábí (bourec morušový), kompas, papír, porcelán, střelný prach