Založení univerzity v Praze

(1348)

 

Doskočil K.::Listy a listiny z dějin československých 869-1438, Praha 1938, s. 31

 

   V Praze 7. dubna 1348.

   Karel, z boží milosti král římský, vždy rozmnožitel říše, a český král na věčnou paměť.

   Obzvláště touží srdce naše a zvláštní starostlivost stále doléhá na královskou naši mysl a k tomu zejména náš duch obrací svůj zřetel, jak by naše království České, které nad ostatní důstojenství a državy, ať  dědičné ať šťastně získané, ve větší náklonnosti mysli své chováme, o jehož povýšení s všemožnou pilností pečujeme a k jehož cti a blahu vším usilováním svým směřujeme, jak by toto království, jako se řízením božím od přírody raduje z hojnosti potravy tělesné, tak aby po příkazu naší prozíravosti za našich časů uměle ozdobeno bylo velkým počtem moudrých mužů, aby naši věrní obyvatelé království, kteří bez přestání lačnějí po plodech věd, nemusili se v cizině doprošovati almužny, ale aby nalézali v království stůl k pohoštění připravený, a aby ti, jež nadání vyznamenává vrozenou chápavostí, stali  se znalostí věd vzdělanými, a netoliko nebyli již nuceni i za zbytečné považovati mohli, k vyhledávání věd kraj světa obcházeti, k cizím národům putovati, nebo, aby jejich dychtění vyhověno bylo, v neznámých  se doprošovati krajích, nýbrž aby sobě za slávu pokládati, že jiné z ciziny zváti mohou k libosti vůně a účasti na takovém vděku.

   Protož, aby tak užitečné a chvalitebné početí mysli zrodilo důstojné plody a aby povznešenost toho království zvýšena byla radostnými prvotinami nové věci, v našem hlavním a nejpůvabnějším městě Pražském, kteréž  jak bohatstvím úrody zemské, tak půvabem místa nad míru užitečně  k tak velikému jest uzpůsobeno úkolu, rozhodli jsme se po zralé úvaze vyzdvihnouti, zaříditi a nově zříditi obecné učení. Na učení tom budou doktoři, mistři a žáci všech fakult. Jim statky znamenité slibujeme a těm z nich, které toho hodným shledáme, udělíme královské dary.

   Doktory, mistry a žáky na kterékoliv fakultě, všechny a každého zvlášť, ať přijdou odkudkoli, jak na cestě sem, tak pokudž zde meškati budou, i když by se odsud navracovali, chceme pod zvláštní ochranou a záštitou naší velebnosti zachovati a všem pevnou záruku dáme, že privilegia, výsady a svobody, kterých z moci královské užívají a účastni jsou doktoři a žáci na učení v Paříži a v Bologni, všem a každému, kdo by sem chtěl přijíti, štědře udělíme a se postaráme, aby svobody ty ode všech a každého byly neporušeně zachovány.

   A toho všeho na svědomí a plnější jistotu dali jsme tento list vyhotoviti a zlatou bulou se znakem naší velebnosti kázali jsme jej zpečetiti…

 

Tato stránka WWW je 55