Čtyři pražské artikuly

Husitská kronika Vavřince z Březové, Praha 1979, s. 92-97, zkráceno.

 

   My purkmistr, konšelé a kmeti i všecka obec města Pražského, hlavního města Království českého, jménem svým i jiných věrných tohoto království ustanovujeme etc. Známo buď všem věrným křesťanům, že věrní v Českém království se zasazují a s pomocí Páně zasazovati míní buď smrtí nebo životem, seč je jim možno, za artikuly nížepsané:

   Nejprve: Aby slovo Boží bylo po Království českém svobodně a bez překážky řádně od kněží Páně kázané a zvěstováno…

   Druhé: Aby svátost nejsvětější svátosti oltářní pod obojí způsobou, totiž chleba a vína, všem věrným křesťanům, jimž hřích smrtelný nepřekáží, svobodně byla podávána podle výroku a ustanovení Spasitelova, který řekl: „Vezměte a jezte, toto jest tělo mé. A pijte z toho všichni, toto jest krev má…“

   Třetí: Aby světské panování nad bohatstvím a časným zbožím, které kněžstvo proti přikázání Kristovu drží na újmu svého úřadu a na škodu ramene světského, bylo mu odňato a odstraněno, a to kněžstvo aby bylo zpět přivedeno k pravidlu evangelia a k apoštolskému životu, kterým žil Kristus se svými apoštoly…

   Čtvrté: Aby všichni hrochové smrtelní a zvláště zjevní a jiní neřádové zákonu Božímu odporní byli v každém stavu řádně a rozumně od těch, kterým to přísluší, stavováni a potíráni. A kdož je činí, hodni jsou smrti, nejen ti, kdož je činí, nýbrž i ti, kteří souhlasí s těmi, kteří je činí, jako jsou v obecném lidu smilstva, obžerstva, zlodějstva, vraždy, lži, křivé přísahy, řemesla zbytečná, lstivá a pověrečná, hrabivé zisky, lichvy a ostatní jim podobné. V kněžstvu pak kacířstva svatokupecká a vymáhání peněz od křtu, od biřmování, od zpovědi, od svátosti oltářní, za svěcený olej, od oddávání…

 

Tato stránka WWW je 58