Husitské manifesty

Manifest českého národa všemu křesťanstvu (21.7.1431)

Husitské manifesty,(ed.A.Molnár),Praha 1980, s. 171-176, zkráceno.

 

   Každému a všem křesťanům, králům,  knížatům, markrabím, hrabatům, pánům, šlechticům, rytířům, panoším, měšťanům a lidem všech stavů a postavení; páni, šlechtici, rytíři… i celá obec českého národa, žijící v Království českém a Markrabství moravském, poznání, oblíbení a spasitelné zachování božích pravd.

   Když jednorozený boží Syn, který je věčně v lůně svého věčného Otce, sestoupil na zemi nezměniv své postavení a nezmenšiv svůj majestát, přijav však lidskou přirozenost, odevzdal nám svým slovem, činem a mravy doklady života určeného k spáse. Mezi těmito doklady zanechal svým učedníkům zvláště tyto čtyři nejvýš významné k napodobování po vzoru svého vlastního životního slohu.

   Důstojností první je z nich tento: Aby nejsvětější svátost jeho těla a krve byla věřícím vysluhována od služebníků církve.

   Druhý: Aby slovo Páně bylo svobodně, veřejně a pravdivě kázáno těmi, jimž to přísluší.

   Třetí: Aby kněžstvu byla odňata světská vláda jakožto zhoubný jed.

   Čtvrtý: Aby veřejně známé zločiny byly z věřícího lidu vykořeněny oprávněnými nositeli moci.

   K těmto nevývratným pravdám, které prospívají víře, posilňují naději, rozmnožují lásku, usměrňují život a vedou k trvalé spáse, jsme pokorně přilnuli, vděčně jsme je přijali a podle míry svých sil snažně je zastáváme a chceme i nadále zastávat, dokud spolu s naším životem neskončí naše víra…

 

Tato stránka WWW je 59