Husitské hnutí

 

*  hluboká krize církve - stala se státem ve státě (rozsah pozemko­vého majetku, mocenský vliv, zásahy do života země i jednotlivců, projevy morálního úpadku církevních institucí) = volání po nápravě

Jan Viklef - snaha o nápravu církve

*      na něho navazují čeští univerzitní mistři - Štěpán z Pálce, Jakoubek ze Stříbro, Jeroným Pražský a především Jan Hus

*      upálení Jana Husa se stalo podnětem k celonárodnímu hnutí

Jan Želivský

*      radikální kazatel v chrámu Panny Marie Sněžné v Praze

*      vystupoval x patriciátu - jeho výrok: "Kdo nepracuje, ať nejí!"

*      po jeho kázání (30. července 1419) lid u novoměstské radnice = 1. pražská defenestrace

*  Praha a ani Plzeň se střediskem husitského hnutí nestala

*  1490 - založení Tábora - majetek společný, lid si volil své zástupce - starší kněze a 4 hejtmany (jedním z nich Jan Žižka z Trocnova)

*  25. března 1420 - bitva u Sudoměře

*  1420 - 1. křížová výprava - 14. července - bitva na Vítkově

program husitů – Čtyři pražské artikuly:

*      svobodné hlásání slova božího

*      svátost oltářní podávána pod obojí způsob (i krev = kalich)

*      aby kněží neměli světského panování /tzn. aby byl církvi odebrán majetek a kněží žili původním životem chudých apoštolů

*      potrestání původců smrtelných hříchů - trest smrti bez ohledu jde-li o krále nebo sedláka

*  v Táboře - adamité - sekta, která se odklonila od husitského učení (Václav Koranda, Petr Kániš, Petr Bydlinský ad./

*  Žižka je dal vyhnat

*  usídlili se v Příběnicích a byli upáleni – na příkaz Žižky

*  1421 – Čáslavský  sněm

*      Zikmund zbaven českého trůnu

*      přijetí čtyř pražských artikulů

*      do čela země 20 vladařů

*      léto 1421 – 2. křížová výprava - poražena  u Žatce

*  v Praze r. 1422 zavražděn Jan Želivský a šlechta vytvořila panskou jednotu  x husitům

*  v bitvě  u Malešova (1424) panská jednota poražena Žižkou, který 11 .října 1424  umírá u Přibyslavi

*  do čela husitských vojsk – Prokop Holý – Veliký

*  1426 - tažení Zikmunda do Čech - poražen v bitvě u Ústí nad Labem

*  Manifesty

*  listy s husitským programem, které byly  rozesílány do všech končin Evropy (Německo, Francie, Anglie, Španělsko)

*  Spanilé jízdy

*  nejprve výpady do sousedních zemí jako odvetné akce za  pustošení vlastní  země

*  později snaha získat v okolních zemích spojence a  přesvědčit  je  o  své  pravdě

*  1431 - křížová  výprava (vedl ji zvláštní papežský legát Jilian Cesariny) -  u Domažlic  křižáci  prchají před husitským zpěvem

*  1431 – Basilejský koncil - měl  řešit  otázky církevního života a především otázku husitskou - účast Čechů (Prokop Holý)

*  30. května 1434 - bitva u Lipan - Češi  x Čechům - porážka a smrt Prokopa Holého

*  panská jednota se domluvila  s koncilem =  kompaktáta - kompromis mezi 4 artikuly a stanoviskem církve - církev uznala jen kalich

*  poslední odpor v Čechách - Jan Roháč z Dubé - bránil  se na hradě Sion

*  hrad  dobyt, Roháč zajat a v Praze s 59 druhy oběšen

*  doznívání husitství na Slovensku - Jan Jiskra z Brandýsa (1451 bitva u Lučence)