Mírová organizace Jiřího z Poděbrad

 

Cit. Všeobecná mírová organizace podle návrhu českého krále Jiřího z let 1462/1464, (ed. V. Vaněček a kol.), Praha 1964, s. 73.

 

„Zkušený právník Antonio Marini,působící ve službách krále kališníků Jiřího z Poděbrad, vypracoval projekt na spojení branných sil křesťanských zemí, jež by pod vedením českého panovníka zasadily drtivý úder rozpínající se turecké říši a dobyly zpět Jeruzalém. Z podnětů původního Mariniho návrhu vznikla během krátké doby koncepce širší a závaznější, která místo válečného spolku proti Turkům vyzdvihovala myšlenku mezinárodní mírové organizace. Text má dvě části. První tvoří úvod, v němž se vykládají důvody, které vedly k vypracování projektu, a v němž se stanoví i jeho cíle. V druhé pak jsou ve 23 článcích konkrétně, a někdy i do značných podrobností, vysvětleny hlavní rysy, zásady i organizační záležitosti navrhované mezinárodní ligy. Hlavními orgány měly být stálý kongres se zákonodárnou pravomocí a mezinárodní soudní dvůr.“ (Kolektiv autorů, Výběr z pramenů k výuce československých dějin, PF, České Budějovice 1988, str.15.)

   Za třetí slibujeme způsobem výše uvedeným, že jestliže někdo nebo někteří z poddaných kohokoliv z nás spáchá nebo spáchají nějaká zpustošení, plenění, loupeže, požáry či jiné druhy zločinů  v královstvích, knížectvích nebo v zemích druhého z nás, stanovíme, že se tím řečený mír a jednota neruší ani nerozbíjí, ale že ti zločinci budou pohnáni k zadostiučinění, ne-li po dobrém, tedy soudně od toho, v obvodu jehož pravomoci mají bydliště či na jehož území budou odhaleni jako přestupníci:  takže se z jejich majetku nahradí jimi způsobené  škody a oni sami budou podle povahy zločinu i jinak patřičně potrestáni; ony zločince potom, kteří by se soudu protivili, budou jejich páni jak podle bydliště, tak i podle místa spáchaného zločinu zavázáni a povinni pronásledovati a hubiti, aniž by jeden čekal na druhého. Jestliže někdo z vás, v jehož obvodu má pachatel bydliště nebo na jehož území bude zločin spáchán a pachatel zadržen, zanedbá a opomene výše uvedené zásady, tehdy, ježto podle práva jej i pachatele má stihnout stejný trest, ten, kdo utrpěl bezpráví nebo škodu, může toho z nás před níže psaným parlamentem nebo konsistoriem soudně stíhati a zažalovati. 

 

Tato stránka WWW je 60