Provolání k založení Národního muzea

Autor Josef Jungmann

(1818)

 

Naše národní minulost v dokumentech, díl II.,Praha 1962, s. 157-158

 

Vlastenci!

  

   Ejhle, dávná žádost naše, zaražení společnosti pro zachování a zvelebení jazyka českého vypuštěna jest. Pod křídlem mocným vysoké šlechty naší vzniká národní museum, jehož hlaví oučel jest zachování jazyka, zachování národu českého. „Ještě jsme národ“ jsou slova z osvícených úst vyšlá. Ještě jsme národ! Ozývá se po všech končinách milé vlasti naší Čechie. S tichou a zatajenou bolestí nesli jsme posavad ten osud, že našemu národu a jazyku všecka vyšší učení zavřena byla, již jsme zkázy jeho želeli; ale nepojde, nikoli nepojde. Již dobročinným země Pána na své věrné Čechy shlédnutím ozývá se milý náš jazyk na vyšších stolicích učitelských, již i v gymnasiích jeho zvuky slyšeti, a dá Bůh i jinde slyšeti bude. Svatý budiž tento ústav národu, z kterého mnoho, přemnoho dobrého očekávati můžeme.  Buď nám založení národního Museum národní slavností, každý srdcem plesej, každý nějakou oběť na oltář národnosti přinášej. Nechť sebemenší, Geniovi vlasti líbezná bude. Několika zlatých nikoho z nás neochudí a v celosti prospěje. Staré rukopisy, knihy neb jiné památky v n Aších rukou tak dlouho jisté jsou, jak dlouho je my pečlivě chováme; zavřeme oči, lhostejný dědic je vydá záhubě; Museum jich nejjistěji ochrání: buď ono dědicem naším.

   Učení vlastenci, květe národu, liknovali jste se vydávati české spisy dílem pro veliký náklad, dílem pro nejistý odbyt; mnohý nimi – koho obohacoval? Museum národní se o vydání jich budoucně postará, vy mu spisy svými velikomyslně pomáhejte. – Okolní národové, jestli kdy nyní s žehravostí odměnou samých sebe šetří, národství jest heslo jich vůkol a vůkol. I jest na té době, abychom i my tolikéž činili, aby i nám vřelo srdce po jazyku svém, leč že české jméno na věky zadati a ztrativše předků slávu potomstvu hanbu zůstaviti chceme.

                                                                                              J. J.

 

Tato stránka WWW je 65