Toleranční patent

(1781)

Naše národní minulost v dokumentech. Chrestomatie k dějinám Československa I., Praha 1954, s. 396-397, zkráceno.


…Za sedmé, mohou nekatoličtí k zakoupení domův a statkův, k právu měštěnínskému a mistrovskému, k akademským důstojnostem a k službám civilním budoucně prostředkem dišpenzací se připustiti a nemají,k žádnému jinému závazku, leda k onomu, který s založenostmi jejího náboženství se vyrovává, ani také k přítomnosti v precessích neb konání služeb božích náboženství panujícího, jestliže by sami nechtěli, se přidržovati.

   Za osmé, má i také, bez ohledu na rozdíl náboženství při všech volnostech a služeb zadávání, tak jako to při císařskokrálovském vojanstvu každodenně bez nejmenšího pozastavení a s mnohým užitkem se děje, jedině na náležitost a schopnost kompetentův, pak na jejich křesťanský, mravné a ctnostné živobytí skrovně se  pozorovati.

   Za deváté:  dyšpenzace k usedlostem, jako i také k právu měštěnínskému a mistrovskému v městách podaných skrze krajský obřadové, o královských a věných městách ale, tam kde zemští komorníkové jsou, skrze ty, a kdež ba takových nebylo, skrze toto císařsko-královské gubernium bez potížnosti uděliti se mají. Zdaližby ale

   Za desáté: při pohledávání takových dyšpenzací se nějaká pozastavení vyskytly, z příčiny kterýchžto by se zdálo, že by dyšpenzací se odepříti měla, má každokráte, s předložením příčin pohnutosti na tuto císařsko-královské zemské kubrnium a odtud ku dvoru pro podosáhnutí nejvyššího rozeznání, se oznámení konati;…

  

Tato stránka WWW je 66