Výsledky 2. světové války a svět v letech 1945 – 1948

 

 

1) Postupimská konference  ( 17. 7. – 2. 8. 1945 )

-         u Berlína v zámečku Cecilienhof

-         potřetí a naposledy se sešla velká trojka, ale v novém složení – Stalin, nový prezident USA Truman a nový ministerský předseda Clement R. Attlee

-         dohoda o poraženém Německu – rozhodnuto o obnově jako politického celku, stanovena dočasná práva 4 mocností v okupačních zónách, Berlín byl okupován a spravován všemi mocnostmi – prosadili program 5 D – demilitarizace,denacifikace, demokratizace,decentralizace a dekartelizace – likvidace válečného průmyslu, likvidace NSDAP, určena výše reparací ( pouze naturální ), vymezena východní hranice na Odře a Nise, severní část Pruska s Královcem přiznán SSSR

-          schváleno rozhodnutí o odsunu Němců z Polska, Maďarska a ČSR

-         Rakousko bylo také rozděleno do okupačních zón, byly projednány otázky italských a německých kolonií

-         jednání většinou kompromisní.

 

2) Norimberský proces – viz seminář

 

3) Marshallův plán - European Recovery Program, Program obnovy Evropy

-         program vyhlášený státním tajemníkem USA G. Marshallem 5. 6. 1947 jako finanční a materiální pomoc Evropě v zájmu její stabilizace

-         SSSR plán odmítl a donutil k tomu i své satelity včetně ČSR

-         V zájmu koordinace pomoci byla vytvořena Organizace pro evropskou ekonomickou spolupráci (OEEC)

-         1948 – 51 bylo mezi tyto státy rozděleno 13,5 mld. USD

-         Plán přispěl k hospodářské rekonstrukci západní Evropy, k obnovení výroby i obchodu

 

4) Vznik OSN - Organizace spojených národů, United Nations Organization

-         na konferenci v San Franciscu ( 25. 4. 1945 )

-         nahradila Společnost národů

-         schválena charta OSN, která byla podepsána 50 státy ( i ČSR)

-         Cílem OSN je zachování mezinárodního míru a bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce

-         Každý členský stát má své zástupce ve Valném shromáždění (nejvýše pět) a disponuje jedním stejně platným hlasem

-         Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti OSN, jíž přísluší základní odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti; její rezoluce jsou právně závazné

-         Dalšími hlavními orgány OSN jsou Hospodářská a sociální rada, Poručenská rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát, v jehož čele stojí generální tajemník

-         OSN má řadu odborných organizací (Mezinárodní měnový fond, Světovou zdravotnickou organizaci aj.).

 

5) Dekolonizace Asie – viz seminář; Japonsko ztráta území (Kurily, J Sachalin, Korea, Tchaj-wan, Mandžusko...)

 

6) Počátky studené války

-         2 supervelmoci – USA a SSSR

-         utváření jednotlivých bloků ( Vítězný únor v ČSR….)

-         ostrá a permanentní konfrontace ve všech oblastech lid. činnosti s výjimkou přímého vojenského ozbrojeného střetnutí (pol., hosp., ideolog., kultura, věda, sport...)

-         viz seminář

 

7) Trumanová doktrína – viz seminář -  Řecko, Itálie, Francie, Turecko

 

8) Pravda o holocaustu – sílí myšlenky sionismu – viz seminář

 

9) Rozdělení Německa – viz seminář

 

10) Výsledky války

- účast čtyřiceti států, 110 000 000 vojáků
- zemřelo 50 miliónů lidí (dle střízlivějších odhadů 40 milionů)
- největší ztráty: SSSR (20 mil.), Jugoslávie (1,7 mil.), Polsko (4 mil.)
- ČSR - † cca 340 000 lidí
- válečné náhrady: 900 mld. US$, celkové škody 4 000 mld US$
- válka měla totální charakter (zneužita věda a technika)
- rasově motivovaná, vyhlazovací válka („Holocaust“)
- celkem zemřelo 7 - 10 milionů Židů

 

.

 

 

 

Tato stránka WWW je 2